Thanapob(YUN MT) e-mail:prakansk@hotmail.com [Id Line: prakansk]