ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ

ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ

ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ

ขั้นตอนการเบิก พ.ร.บ. และการเตรียมเอกสาร

34596935_1183763035093794_8209591800302665728_n

เอกสารที่ใช้ในการเบิกประกัน พ.ร.บ.

1. กรณีบาดเจ็บ ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

2. กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ประสบภัย
 • ใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล

หมายเหตุ : (ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะไม่สามารถเบิกค่าชดเชยส่วนนี้ได้)

3. กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ประสบภัย
 • ใบรับรองแพทย์
 • หนังสือรับรองคนพิการ ที่แสดงถึงการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัย

4. กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
 • ใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นเสียชีวิตเพราะประสบภัยจากรถ

การทำเรื่องเบิก พ.ร.บ.

ผู้ประสบภัยสามารถทำเรื่องเบิกประกัน พ.ร.บ. ได้ภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือวันที่ลงบันทึกประจำวัน โดยสามารถยื่นเรื่องให้โรงพยาบาลดำเนินการให้ หรือติดต่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (โทร. 1791) ทั้งนี้ การจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหาย ทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะจ่ายให้กับผู้เสียหายตัวจริงเท่านั้น แต่หากผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยทางบริษัทจะจ่ายเช็คเป็นชื่อของผู้ประสบภัย ยกเว้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเช็คให้แก่ทายาทโดยธรรมเท่านั้น

68561